Terms of Service - TenderGrowth NL B.V.

Artikel 1 - Algemene voorwaarden TenderGrowth

1. Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,  Overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens TenderGrowth NL B.V. (hierna: TenderGrowth). Deze voorwaarden worden krachtens de wet hieraan verbonden eisen aan Opdrachtgever ter hand gesteld en worden geacht bij Opdrachtgever bekend te zijn.

2. Naast deze Voorwaarden kan TenderGrowth aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. de aard van de werkzaamheden. Deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze Voorwaarden.  

3. De hierin vermelde Voorwaarden prevaleren te allen tijde boven die van de Opdrachtgever, ongeacht of de Voorwaarden van de Opdrachtgever in strijd zijn met of afwijkend zijn van de Voorwaarden van TenderGrowth. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de rechtsverhouding tussen TenderGrowth en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de Overeenkomst en deze Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Voorwaarden.

7. TenderGrowth is te allen tijde gerechtigd de Voorwaarden eenzijdig geheel of gedeeltelijk te wijzigen. TenderGrowth zal Opdrachtgever in kennis stellen van een dergelijke wijziging. Indien Opdrachtgever meent dat de nieuwe Voorwaarden onaanvaardbaar zijn, dient hij TenderGrowth hieromtrent binnen 5 (vijf) werkdagen na de in kennisstelling schriftelijk berichten, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de nieuwe Voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard.

Artikel 2 - Definities

In deze Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

- Artikel: Een clausule of sectie in deze Voorwaarden of in de Overeenkomst tussen Partijen.

- Derde: Een entiteit die geen partij is bij de Overeenkomst tussen TenderGrowth en Opdrachtgever.

- Opdracht: De specifieke taak of het project dat door Opdrachtgever aan TenderGrowth is toegekend, zoals gedetailleerd beschreven in de Overeenkomst.

- Opdrachtgever: De partij, optredend als rechtspersoon, die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, een Overeenkomst aangaat met TenderGrowth voor het verkrijgen van diensten.

- Overeenkomst: De wettelijk bindende overeenkomst tussen TenderGrowth en Opdrachtgever, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

- Partijen: TenderGrowth en Opdrachtgever gezamenlijk, die de Overeenkomst zijn aangegaan.

- Voorwaarden: De bepalingen, voorwaarden en beperkingen die in dit document zijn opgenomen en die van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen Partijen.

- Positief resultaat: Een situatie waarin, dankzij de inspanningen van TenderGrowth, de Opdrachtgever een gunning verkrijgt voor ten minste één tender zoals beschreven in Artikel 5.

- Gunning: De formele acceptatie van de aanbesteding van de Opdrachtgever door een derde partij, resulterend in een contractuele overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de derde partij.

- Bonus: Een extra betaling bovenop de overeengekomen kosten, betaalbaar door Opdrachtgever aan TenderGrowth, als beloning voor het behalen van een Positief Resultaat, zoals beschreven in Artikel 6.

- Voorbereidende kosten: Kosten die worden gemaakt voorafgaand aan de ontwikkeling van de aanbestedingen, zoals beschreven in Artikel 6.

- Kosten tenders: De kosten die door Opdrachtgever aan TenderGrowth worden betaald voor het ontwikkelen van de aanbestedingen, zoals gespecificeerd in Artikel 6.

- TenderGrowth: De partij die diensten verleent aan de Opdrachtgever, zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. Bovengenoemde definities worden in deze Voorwaarden zowel in enkelvoud als meervoud gebruikt. 

Artikel 3 – Identiteit van TenderGrowth

TenderGrowth NL B.V.,  
Kalvermarkt 53,  2511CB 's-Gravenhage, Nederland
E-mail: chris@tendergrowth.nl
www.tendergrowth.nl
KvK-nummer: 91874092
BTW-nummer: NL865801459B01

Artikel 4 - Prijzen

1. Alle prijzen die TenderGrowth hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals  administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders  overeengekomen.

2. TenderGrowth kan te allen tijde de prijzen die hij hanteert en/of kenbaar maakt op zijn website of anderszins, wijzigen.

3. Partijen komen voor een dienstverlening door TenderGrowth een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij Partijen  uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

4. TenderGrowth is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.  

5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient TenderGrowth de Opdrachtgever tijdig te laten weten waarom  een hogere prijs gerechtvaardigd is.  

6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de Opdrachtgever het recht om het deel van de Opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

7. TenderGrowth heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.  

8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal TenderGrowth prijsaanpassingen meedelen aan de Opdrachtgever.

9. Opdrachtgever heeft het recht om de Overeenkomst met TenderGrowth op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met  de prijsverhoging.

Artikel 5 - Betalingen en betalingstermijn

1. TenderGrowth mag bij het aangaan van de Overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag  verlangen.  

2. Opdrachtgever dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan, tenzij andere afspraken zijn overeengekomen in de Overeenkomst.

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Opdrachtgever het  overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in  verzuim en in gebreke is, zonder dat TenderGrowth de Opdrachtgever een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te  stellen.  

4. TenderGrowth behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel  een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 6 - Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is TenderGrowth gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de Opdrachtgever in verzuim is, waarbij  een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan TenderGrowth.  

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  

4. Wanneer de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag TenderGrowth zijn verplichtingen opschorten totdat de Opdrachtgever aan zijn  betalingsverplichting heeft voldaan, zonder dat Opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken. Deze bevoegdheid komt TenderGrowth ook toe ten aanzien van andere Opdrachten indien TenderGrowth ook andere Opdrachten van dezelfde Opdrachtgever in uitvoering heeft.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen  van TenderGrowth op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  

6. Weigert de Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst door TenderGrowth, dan is hij nog  steeds verplicht de afgesproken prijs aan TenderGrowth te betalen.

Artikel 7 - Opschortingsrecht en verrekening

1. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

2. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan TenderGrowth te verrekenen met een vordering op TenderGrowth

Artikel 8 - Verzekering Opdrachtgever

1,. De Opdrachtgever verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere  brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende Overeenkomst zaken van TenderGrowth die bij de Opdrachtgever aanwezig zijn - zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. De Opdrachtgever geeft op eerste verzoek van TenderGrowth de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 9 - Garantie

1. Wanneer Partijen een Overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor TenderGrowth enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting, mits in de Overeenkomst anders is bepaald.

Artikel 10 - Uitvoering van de Overeenkomst

1. TenderGrowth voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed  vakmanschap uit.  

2. TenderGrowth heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door Derden.

3. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het  eventueel afgesproken voorschot door de Opdrachtgever.  

4. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat TenderGrowth tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de  Overeenkomst.

5. Indien de Opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat TenderGrowth tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de  Overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 11 - Informatieverstrekking door de Opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de  Overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan TenderGrowth.

2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,  gegevens en bescheiden, ook indien deze van Derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Overeenkomst  niet anders voortvloeit.  

3. Indien en voor zover de Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert TenderGrowth de betreffende bescheiden.  

4. Stelt de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door TenderGrowth redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens  of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de Overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de  daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 12 - Duur van de Overeenkomst betreffende een dienst

1. De Overeenkomst tussen TenderGrowth en de Opdrachtgever betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur  van 12 maanden, tenzij uit de aard van de Overeenkomst iets anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk  anders zijn overeengekomen.

2. Zijn Partijen binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-aamheden een termijn  overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-chrijding van deze termijn moet de Opdrachtgever  TenderGrowth schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 13 - Opzeggen Overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

1. De Opdrachtgever kan een Overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 12 maanden opzeggen.

Artikel 14 - Geheimhouding

1. Opdrachtgever houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van TenderGrowth ontvangt geheim.

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende TenderGrowth waarvan de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan  vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan  TenderGrowth schade kan berokkenen.

3. De Opdrachtgever neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook  geheimhoudt.  

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: die al openbaar was voordat de Opdrachtgever deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit  het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Opdrachtgever die door de Opdrachtgever openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende Overeenkomst en voor  een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 15 - Boetebeding

1. Indien de andere Partij het Artikel van deze Voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk  opeisbare boete van € 5.000,00.

2. Daarnaast verbeurt de andere Partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook  hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.  

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van  TenderGrowth waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 - Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart TenderGrowth tegen alle aanspraken van Derden die verband houden met de door TenderGrowth  geleverde producten en/of diensten.

Artikel 17 - Klachten

1. De Opdrachtgever dient een door TenderGrowth geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op  eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de Opdrachtgever redelijkerwijs van de Overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Opdrachtgever TenderGrowth daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.  

3. De Opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat TenderGrowth in  staat is hierop adequaat te reageren.  

4. De Opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een Overeenkomst tussen Partijen.

5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat  TenderGrowth gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 18 - Ingebrekestelling

1. Opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan TenderGrowth.

2. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever dat een ingebrekestelling TenderGrowth ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid TenderGrowth

1. TenderGrowth kan door Opdrachtgever niet aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van TenderGrowth.

2. Indien TenderGrowth aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

3. Indien TenderGrowth aansprakelijk is voor enige schade, is hij slechts aansprakelijk voor directe schade die  voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een Overeenkomst. TenderGrowth is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste  besparingen of schade aan Derden.

4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts  indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)  ontbinding van de Overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade en/of verlies van door TenderGrowth of door derden – al dan niet tegen betaling – aan Opdrachtgever ter beschikking bestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst van TenderGrowth. Opdrachtgever vrijwaart TenderGrowth voor iedere aanspraak ter zake.

Artikel 20 - Vervaltermijn

1. Elk recht van Opdrachtgever op schadevergoeding van TenderGrowth vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6: 89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 21 - Recht op ontbinding

1. De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden wanneer TenderGrowth toerekenbaar tekortschiet in de  nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de  ontbinding niet rechtvaardigt.  

2. Is de nakoming van de verplichtingen door TenderGrowth niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding  pas plaatsvinden nadat TenderGrowth in verzuim is.  

3. TenderGrowth heeft het recht de Overeenkomst met de Opdrachtgever te ontbinden, indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de  Overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien TenderGrowth kennis heeft genomen van  omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen  nakomen.

4. In geval van ontbinding conform deze Voorwaarden, zal TenderGrowth zijn werkzaamheden onmiddellijk staken en gestaakt houden. TenderGrowth zal het bedrag dat de Opdrachtgever betaald heeft  voor de werkzaamheden die TenderGrowth heeft gestaakt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen.

Artikel 22 - Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van TenderGrowth in  de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Opdrachtgever niet aan TenderGrowth kan worden toegerekend in een  van de wil van TenderGrowth onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien  van de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van TenderGrowth kan worden verlangd.  

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals  burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, epidemieën, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of  andere Derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,  stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en  werkonderbrekingen.  

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor TenderGrowth 1 of meer verplichtingen naar de Opdrachtgever niet kan  nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat TenderGrowth er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide Partijen de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. TenderGrowth is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg  van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 23 - Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de Overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te  wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 24 - Overgang van rechten

1. Rechten van de Opdrachtgever uit een Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet aan Derden worden overgedragen zonder de  voorafgaande schriftelijke instemming van TenderGrowth.  

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,  Burgerlijk Wetboek.

Artikel 25 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere Overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar TenderGrowth is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Partijen, tenzij de wet dwingend anders  voorschrijft.